AVÍS LEGAL WEB I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web: www.critdor.com

Titular: CRIT D'OR, S.L. (en endavant Crit d'Or)

Domicili social: Pol. Ind. Palou Nord, Avda. Europa 14-16, 08401 Granollers (Barcelona).

CIF: B-60307212.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25.643, Foli 92.338, Secció General, Inscripció 1ª.

Registre sanitari: 21.07404/B – RSIPAC 21.06678/CAT

 

Tota persona física o jurídica que accedeixi a la pàgina web haurà d’utilitzar la mateixa, així com els seus continguts i/o serveis de manera diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquesta web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar tots els termes del present Avís Legal.

Crit d'Or es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de Crit d'Or i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibits la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos. Queden reservats a favor de Crit d'Or tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’ incorporaran en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

- aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web;

- tecnologia, programes d’ordinador, l’arquitectura de navegació, els codis font de les pàgines web;

- textos, fotografies, audiovisuals, sons; 

- base de dades;

- logotips i signes distintius.

 

RESERVA DE DRETS

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular, ni de cap manera modificar: 

  • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que o bé Crit d'Or o bé els legítims titulars dels drets, incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple: copyright, ©, ® i ™, etc.). 
  • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple: marques d’aigua, empremtes digitals, etc.). 

Crit d'Or autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que s’hi incorporin. L’accés, visualització i, en els seu cas, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials. 

 

RESPONSABILITATS

Crit d'Or no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web, ni assumirà cap responsabilitat alguna per problemes tècnics o errades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’usuari, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, motiu pel qual exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

 

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que vostè pugui subministrar-nos a través de la present Web, es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (L.O. 15 / 1999, de 13 de Desembre) i, en el seu cas, s’integraran en un fitxer automatitzat anomenat “Clients”, el responsable i titular del qual és Crit d'Or S.L., que està registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En cap moment les dades seran cedides a tercers que no siguin Crit d'Or.

Crit d'Or establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que hagin de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

Les dades seran utilitzades per la formalització de la compravenda realitzada així com per l’enviament, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, d’informació sobre els articles, serveis i promocions. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, els afectats podran exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició indicant clarament nom, cognoms i e-mail de contacte per qualsevol dels mitjans següents:

-       Carta dirigida a: 

Crit d'Or, S.L.

Apartat de Correus 346

Pol. Ind. Palou Nord, Avda. Europa 14-16

08401 Granollers

(Barcelona)

-       Correu electrònic dirigit a: info@critdor.com. (Especificar a l’assumpte de l’e-mail: “DONAR DE BAIXA”)

 

LLICÈNCIA D’ ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i aquest Lloc Web requerirà l’acceptació prèvia i per escrit per part de Crit d'Or.

L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, ("look and feel"), ni realitzarà marcs ("frames") ni enllaços acoblats ("link inline") de les pàgines de Crit d'Or. No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòries sobre el Lloc Web, Crit d'Or o qualsevol de les Propietats Crit d'Or i, en particular, no es declararà ni es donarà a entendre que Crit d'Or col·labora o és un soci col·laborador i/o que d’alguna manera ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web a la qual s’estableixi l’enllaç.

La pàgina web en la que s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Crit d'Or, a excepció d’aquells signes que formen part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat autoritzades amb anterioritat per escrit per Crit d'Or. 

La pàgina web a la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

 

CONTINGUTS I SERVEIS ALIENS AL LLOC WEB

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de recerca en el Lloc Web té per únic objectiu facilitar als usuaris la recerca i accés a la informació.

L’establiment de l’enllaç no implica, necessàriament, l’existència de relacions entre Crit d'Or i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, així com tampoc, l’acceptació i aprovació per part de Crit d'Or dels seus continguts o serveis.

Llevat que expressament es manifesti el contrari, Crit d'Or no ofereix ni comercialitza per si, ni per mitjà de tercers la informació, continguts i/o serveis disponibles en les pàgines enllaçades, ni els controla prèviament, aprova o vigila, ni se’ls fa propis. Així doncs, Crit d'Or no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als que l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines ni per qualsevol producte que s’hi comercialitzi.

RESERVA D’ACCIONS LEGALS

Crit d'Or es reserva el dret d’emprendre les accions legals que correspongui contra qui incompleixi les prohibicions que es relacionen a continuació:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis d’aquest Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Crit d'Or.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Crit d'Or o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o que allò legalment estigui permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (hardware y software) de Crit d'Or o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • La obtenció o fins i tot l’intent d’obtenir els continguts, utilitzant per a aquest fi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

Crit d'Or exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, malgrat que no de manera exclusiva, pels danys i perjuidicis que puguin ocasionar-se.

 

MENORS D’EDAT

Els pares, tutors o representants legals seran responsables de tots els actes realitzats en l’ús d’aquesta web pels menors al seu càrrec conforme a la normativa vigent.

Crit d'Or garanteix la protecció del menor pel què fa als continguts del Lloc Web.

 

CONTACTE

Els usuaris poden utilitzar el nostre servei d’atenció al client per dirigir qualsevol comunicació:

1. Per via telefònica trucant al telèfon (+34) 93 870 77 99.

2. Omplint el formulari que apareix a l’apartat “Contacte” del Lloc Web. Un cop rebut, Crit d’Or es posarà en contacte amb vostè amb la major brevetat possible.